آدرس : تهران - سید خندان - موسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه
تلفن : 88467735
رايانامه : school@tahzib.ir